Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

De VVON behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de VVON zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan de VVON elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor VVON leden geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek IP-adres. Indien de VVON het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de VVON het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Hoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt de VVON geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. De VVON wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand.

De VVON geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. De VVON zal uw gegevens echter niet beschikbaar stellen aan derden. De VVON geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door de VVON vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is de VVON aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien de VVON in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de VVON. De VVON is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De VVON heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat de VVON de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan de VVON. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VVON is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal het eigendom van de VVON worden. De privacy statement zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. De VVON mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland © 2012