Missie en visie

Missie en visie
De VVON is een vakbond van en voor voetbaltrainers die als doelstelling heeft het behartigen van de individuele en collectieve belangen van haar leden.

Trainer-coaches in het voetbal staan vaak in een kwetsbare positie. Wanneer een voetbalteam niet goed presteert staat de positie van de trainer-coach al snel onder druk. In de uitoefening van zijn of haar functie heeft de trainer-coach dus behoefte aan betrouwbare en professionele ondersteuning.

Trainen en coachen is een vak, waarvoor een trainer-coach op elk niveau goed opgeleid moet zijn en regelmatig moet worden bijgeschoold. Onbevoegd trainen of coachen is voor de VVON onacceptabel en zal altijd worden gemeld aan de KNVB zodat die sancties kan opleggen, conform de bestaande regelementen.

Kerntaken
De VVON wil herkenbaar zijn als betrouwbare, slagvaardige en professionele belangenbehartiger voor voetbaltrainers en het technisch kader. De kerntaken van de VVON zijn het verlenen van (juridische) bijstand bij arbeidsconflicten en het organiseren en verzorgen van bijscholingen ten behoeve van licentieverlenging.

Ook het aanbieden van informatie over het trainersvak door middel van het vakblad “De TrainerCoach”, de informatieve en actuele website en de periodieke nieuwsbrieven behoort tot de kerntaken van de VVON. In voorkomende gevallen zullen ook de collectieve belangen van de leden worden behartigd.

Doelstellingen
Op dit moment is ongeveer 70% (4600) van de gediplomeerde/gelicenceerde trainer-coaches aangesloten bij de VVON. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit het amateurvoetbal. De VVON streeft er naar om eind 2025 een ledenaantal te hebben van 5000. In 2030 zou ongeveer 80% (5300) van het aantal gediplomeerde/gelicenceerde trainers lid moeten zijn van de VVON.

Daarnaast dient op termijn (2025) het blad “De TrainerCoach” te zijn uitgegroeid tot een onmisbaar vakblad voor onze leden en dient de VVON-website een onmisbaar en professioneel communicatieplatform te zijn van en voor de leden.