Geplaatst op 2 januari 2012

Aanpak onbevoegd trainen door KNVB

In de afgelopen maanden heeft de KNVB, conform de gemaakte afspraken met de VVON,een controle uitgevoerd onder verenigingen/elftallen die reglementair de verplichtinghebben om te beschikken over een gelicenceerde Trainer-coach. Sommige clubs hebben tot drie maal toe een brief gehad waarin hen is gewezen op deze verplichting. Uiteindelijk zijn er na de laatste (derde) brief van medio november nog steeds verenigingen die hun zaakjes nog steeds niet voor elkaar hebben. Deze clubs zullen vanaf januari door de KNVB worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie. De KNVB-districten hebben hiervoor opdacht gekregen.

Daarnaast zijn er ook verenigingen die werken met een “stroman-constructie” en hiermee trachten de regels van de KNVB te omzeilen. Het bekendste voorbeeld is de situatie zoals die op dit moment is gecreëerd bij SVZW met de onbevoegde Hans Kraaij jr. Enkele weken geleden heeft de KNVB een gesprek gehad met het bestuur van SVZW uit Wierden. Mede naar aanleiding van dit gesprek heeft de KNVB afgelopen week aan SVZW laten weten dat zij de huidige situatie beoordelen als niet-reglementair. De KNVB heeft SVZW derhalve medegedeeld dat zij de situatie ter verdere beoordeling en sanctionering zullen voorleggen aan de Tuchtcommissie.

Om de verenigingen nog maar eens duidelijk te maken dat de KNVB serieus werk lijkt te gaan maken van het aanpakken van onbevoegd trainen, is op 13 december jl. vanuit Zeist een brief gestuurd naar alle verenigingen. In de brief wordt nog maar eens aandacht gevraagd voor Artikel 17 van het Algemeen Reglement. Daarnaast wordt aangegeven dat streng zal worden toegezien op de naleving van Artikel 17. Ten aanzien van de mogelijke sancties wordt verwezen naar de Handleiding Tuchtzaken, waarbij de straffen variëren van een geldboete tot het in mindering brengen van winstpunten.

Uiteraard zal de VVON de goede bedoelingen en voornemens van de KNVB voor het jaar 2012 op de voet volgen. Wij hopen u met bovenstaande voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u toch nog vragen of vraagt u zich af of bepaalde onbevoegde situaties/constructies in uw district wel zijn gesignaleerd en bekend zijn bij de KNVB, neem dan contact op met de secretaris van uw betreffende district.

Hoofdbestuur VVON