Geplaatst op 26 november 2017

KNVB weert inbreng van Trainer-coaches in proces voetbalpiramide

Onbegrip en verontwaardiging bij VVON over handelswijze KNVB

In de Bondsvergadering van 21 maart 2017 is het besluit genomen om de voetbalpiramide aan te passen. Concreet betekende dit dat een aantal licentie-eisen voor amateurclubs werd versoepeld en dat extra beloftenteams mochten instromen in de 2e en 3e divisie.

In de Ledenraadsvergadering amateurvoetbal van 18 maart 2017 is door de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) en de VVON geadviseerd niet in te stemmen met extra beloftenteams. Dit vanwege het feit dat toen reeds duidelijk was dat amateurverenigingen eigenlijk helemaal geen enkel beloftenteam in hun competitie wilden, laat staan nog meer beloftenteams. En daarnaast had er ook geen volledige evaluatie plaatsgevonden. Dit advies is vervolgens genegeerd.

Adviezen belangenbehartigers clubs (BAV) en trainer-coaches (VVON) genegeerd

Nadat de Ledenraad uiteindelijk ging stemmen over het voorstel bleken slechts 7 Ledenraadsleden (van de 30) het eens te zijn met de BAV en de VVON om niet in te stemmen met het voorstel. En dus werd uiteindelijk in de Bondsvergadering door de Ledenraad Amateurvoetbal ingestemd met dit ondoordachte voorstel. Eigenlijk een zeer bijzondere en merkwaardige situatie. Er werd hier door vertegenwoordigers die door de clubs zelf zijn gekozen ingestemd met een voorstel waar de clubs met overgrote meerderheid tegen waren. Trek zelf uw conclusies zou ik zeggen.

Op 28 juni 2017 werd de directeur amateurvoetbal (Jan Dirk van der Zee) in een emotionele bijeenkomst met woedende bestuurders van diverse verenigingen, gedwongen om de verdere instroom van beloftenteams te stoppen. Wanneer enkele maanden daarvoor door de KNVB en de Ledenraad amateurvoetbal goed was geluisterd naar de verengingen, de BAV en de VVON, had dit debacle kunnen worden voorkomen. Er was namelijk geen enkel draagvlak om dit besluit te nemen.

Terug naar de tekentafel

In de Bondsvergadering van 2 oktober 2017 is onlangs besloten, onder druk dus van woedende clubbestuurders, ‘terug te gaan naar de tekentafel’ om te komen tot een betere opzet van de voetbalpiramide. Uitgangspunt daarbij is dat de voetbalpiramide uiteindelijk moet zorgen voor o.a. een betere voetbalontwikkeling van spelers en aldus een bijdrage zal moeten leveren aan de ontwikkeling van het Nederlands voetbal. Daarbij is tevens besloten dat, in tegenstelling tot het voorgaande mislukte proces, nu wel alle stakeholders een plek zouden krijgen in een projectgroep die moet komen tot een nieuw voorstel voor een betere piramide. Een breed draagvlak en directe betrokkenheid van stakeholders waren hierbij belangrijke uitgangspunten.

Trainer-coaches worden geweerd uit projectgroep

Echter tot grote verbazing van de VVON (en vele anderen) is er, ondanks het genomen besluit hierover in de Bondsvergadering, voor trainer-coaches c.q. de VVON en de Coaches Betaald Voetbal (CBV), geen plek in de projectgroep. Wat de VVON betreft een onbegrijpelijke en ondoordachte beslissing om trainer-coaches niet mee te laten praten over een betere voetbalpiramide. Het zijn de trainer-coaches die dagelijks op het veld staan. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling c.q. het opleiden van spelers. En het is nu juist de bedoeling van een betere voetbalpiramide om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen/opleiden van spelers. Maar kennelijk weet de KNVB het (opnieuw) zelf allemaal veel beter en heeft men de inbreng van trainer-coaches niet nodig.

De VVON heeft hierover schriftelijk aan zowel Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal), het Bondsbestuur als ook aan de Ledenraad amateurvoetbal opheldering gevraagd. De VVON is namelijk erg benieuwd naar de inhoudelijke motivatie van Jan Dirk van der Zee en de zijnen om trainer-coaches niet direct te betrekken bij dit proces. Onze vragen en brieven worden echter niet eens fatsoenlijk inhoudelijk beantwoord. Er wordt alleen geantwoord dat trainer-coaches (VVON) nog de kans krijgen om iets in te brengen wanneer er een concept plan ligt. Maar dat is uiteraard een belachelijk zoethoudertje. Specialisten (trainers) moeten in dit (voetbalinhoudelijke) proces direct en aan de voorkant worden betrokken.

Interview in het AD

Het is dan ook zeer bijzonder dat Jan Dirk van der Zee op 25 november jl. in een interview in het AD aangeeft dat ‘De KNVB al lang niet meer de organisatie is van jaren terug’. Verder geeft hij in hetzelfde interview aan dat hij ‘De harde kritiek van trainers uit het betaalde voetbal niet begrijpt’. Hij nodigt ze nota bene uit in Zeist voor een gesprek. Dit soort opmerkingen stroken echter allerminst met de werkelijkheid. Trainers (CBV en VVON) worden namelijk juist niet uitgenodigd en er wordt dus bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van de kennis van trainer-coaches.  Daarnaast is de KNVB overduidelijk nog steeds een in zichzelf gekeerde organisatie, een organisatie die nog steeds uitdraagt dat de KNVB precies weet wat goed voor ons (clubs, trainers, spelers en scheidsrechters) is en waar het principe ‘verdeel en heers’ dagelijks wordt toegepast. Gedrag waar wij als VVON (en wij zijn niet de enigen) dagelijks last van hebben.

We zijn op het verkeerde been gezet en fout geïnformeerd

Dan nog even terug naar de voetbalpiramide. Enkele jaren geleden zijn we door een inmiddels vertrokken KNVB-directeur bewust verkeerd geïnformeerd. Hij stelde namelijk dat het een eis zou zijn van de UEFA om onze gesloten competitie (AV en BV) aan te passen. Kort gezegd: promotie en degradatie zou op ieder niveau mogelijk moeten zijn.

Inmiddels weten wij dat er helemaal geen verplichting was en is vanuit de UEFA. We zijn dus bewust een proces ingegaan waar geen directe aanleiding of noodzaak voor was. Laten we maar even in het midden laten wat de motieven waren van deze directeur. We zitten nu dus al een aantal jaren in een proces waar nog niemand vrolijk van is geworden of enig profijt van heeft gehad. Een proces waarin verenigingen worden belast met licentie-eisen die helemaal niet passen bij een amateurclub. En daarnaast is er in de top van amateurvoetbal vrijwel geen enkele vereniging te vinden die de stap naar het betaalde voetbal wil en/of kan maken. Kijk maar wat er is gebeurd met Achilles ’29.

Als VVON zien wij wel een toegevoegde waarde in het, in beperkte mate, laten spelen van jonge en beloftevolle spelers (en teams) in de top van het amateurvoetbal. Maar wanneer we amateurverenigingen licentie-eisen opleggen waar men niet aan wil en kan voldoen en we hen dwingen tot spelen op een niveau die niet past bij een amateurvereniging, dan moeten we dit proces onmiddellijk stoppen. Het is nu aan de clubs uit (vooral) het amateurvoetbal zo snel mogelijk duidelijk te maken waar de grenzen liggen.

Bestuur VVON