Geplaatst op 2 april 2020

De vereniging en de Trainer-coach – solidariteit in crisistijd

In deze coronacrisis komt de term solidariteit veelvuldig voorbij. Je leest regelmatig dat clubs in het amateurvoetbal het moeilijk hebben. Echter concrete cijfers zijn er (nog) niet.

Vanaf 16 maart zijn de sportcomplexen gesloten. Duidelijk is dat de kantine-omzet bij verenigingen (in dit verband: de amateurvoetbalwerkgever) sinds die datum is weggevallen. Vooralsnog lijken dit de enige concreet waarneembare inkomsten die verenigingen op dit moment moeten missen. De belangrijkste inkomstenbron voor verenigingen zijn de contributies van haar leden. Aangenomen dat leden van de vereniging  hun verplichte contributie betalen, lijkt de terugval in inkomsten van de vereniging voor het overgrote deel wel achterwege te blijven.

De KNVB heeft laten weten dat het Mulier Instituut een onderzoek onder sportverenigingen gaat starten om inzichtelijk te krijgen welke impact de corona-crisis op de verenigingen heeft. Ook wordt onderzocht in hoeverre verenigingen geholpen zijn met de noodmaatregelen die zijn afgekondigd. Gelet op het feit dat het onderzoek van het Mulier Instituut nog moet gaan plaatsvinden, is het dus redelijk voorbarig om nu al de noodklok te luiden.

De KNVB heeft daarnaast maatregelen getroffen (gepubliceerd op de website van de KNVB) waarmee de verenigingen tegemoet worden gekomen, te weten:
De KNVB zal er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden.

Tevens is inmiddels besloten dat sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000, – euro kunnen ontvangen. Of de vereniging ook gebruik kan maken van de NOW-maatregel, waardoor de vereniging een tegemoetkoming/subsidie in de loonkosten zou kunnen ontvangen, is nog niet duidelijk. Voorwaarde hierbij is dat sprake moet zijn van een minimale omzetdaling van 20% in de maanden maart, april en mei.

Daarnaast is op 6 april 2020 bekend geworden dat de KNVB, Oranjespelers en de ING een steunpakket voor voetbalclubs en verenigingen hebben opgezet ter hoogte van ongeveer 11 miljoen Euro. Kortom, de verenigingen worden niet in de steek gelaten. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen hoe groot de problemen daadwerkelijk zijn.

En hoe zit het dan met de Trainer-coach in deze crisistijd?

Voor de Trainer-coach die in loondienst is bij de vereniging zijn géén noodmaatregelen getroffen. Ook op de website van de KNVB blijft de trainer-coach (overigens ook lid van de KNVB) onbesproken.In het kader van goed werkgeverschap en solidariteit zou je dan ook mogen verwachten dat verenigingen (die vanuit diverse kanten worden geholpen) de bestaande arbeidsovereenkomst respecteren en blijven voldoen aan de overeengekomen salarisbetaling. Dat zijn verenigingen overigens ook wettelijk en contractueel verplicht.

Gelet op de vele vragen die bij de VVON binnenkomen zijn er helaas ook verenigingen die eenzijdig, dus zonder enig overleg, de salarisbetaling acuut stoppen. Dat kan wat de VVON betreft niet, is absoluut ook niet solidair te noemen en het is bovendien (in juridisch termen) een toerekenbare tekortkoming van de voetbalwerkgever in de nakoming van een overeengekomen verplichting, ook wel een wanprestatie genoemd. De arbeidsovereenkomst plotseling opzeggen terwijl de looptijd daarvan nog niet is verstreken, is eveneens niet toegestaan.

Wij roepen de verenigingen dan ook op bestaande arbeidsovereenkomsten te respecteren. Uiteraard is het prima om, wanneer daartoe aanleiding is, met de Trainer-coach in gesprek te gaan, maar de salarisbetaling stoppen zonder overleg is voor ons onacceptabel. Trainer-coaches die dit overkomt roepen wij op niet zomaar akkoord te gaan met dit soort eenzijdige maatregelen en richting de vereniging aan te geven niet akkoord te zijn. Als lid van de VVON kunt u uiteraard contact met ons opnemen zodat wij u verder kunnen informeren en adviseren.


Een aantal uitgangspunten en handvatten voor u als Trainer-coach

Hieronder een aantal uitgangspunten en handvatten voor u als Trainer-coach in loondienst:

– Bestaande arbeidsovereenkomst kan in principe niet eenzijdig worden opgezegd

– De voetbalwerkgever (vereniging) kan de salarisbetaling niet eenzijdig stoppen of opschorten

– Werkgever en werknemer kunnen uiteraard altijd in onderling overleg nadere afspraken maken

– Het advies is om aanvullende afspraken op de bestaande arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen

– Laat de (aanvullende) afspraken die je wilt maken met de vereniging controleren door de VVON voordat je hiermee akkoord gaat

– Vrijwillig afstand doen van salaris heeft gevolgen voor de opgebouwde WW-rechten

– Door zelf, dus geheel vrijwillig de arbeidsovereenkomst voortijdig te beëindigen verspeel je jouw rechten op een eventuele WW-uitkering

– Wanneer je in onderling overleg met de vereniging de bestaande arbeidsovereenkomst voortijdig wenst te beëindigen dien je dit altijd te doen middels een schriftelijke vaststellingsovereenkomst die voldoet aan de daarvoor geldende eisen

Voor ZZP’ers en vrijwilligers gelden andere specifieke uitgangspunten


Bent u lid van de VVON, en heeft u dringende vraag of een acuut probleem waarbij u wenst te worden bijgestaan? Neem dan contact met ons op via HULP & ADVIES VRAGEN